Dr hab. Aldona Sopata, prof. UAM; dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM; w latach 2007-2009 była stypendystką Fundacji im. Alexandra von Humboldta w Ośrodku Badań Wielojęzyczności przy Uniwersytecie w Hamburgu. Habilitowała się na podstawie pracy opublikowanej w 2009 r. pt. „Erwerbstheoretische und glottodidaktische Aspekte des frühen Zweitspracherwerbs. Sprachentwicklung der Kinder im natürlichen und schulischen Kontext” („Teoretyczne i glottodydaktyczne aspekty wczesnej akwizycji języka drugiego. Rozwój językowy dzieci w warunkach naturalnych i szkolnych”).  Jej główne zainteresowania badawcze obejmują wczesną dwujęzyczność dzieci, rozwój wielojęzyczności oraz badania akwizycji gramatyki języka pierwszego i drugiego.
Wybór publikacji:
http://ils.amu.edu.pl/pl/12-pracownicy/104-asop
https://amu.academia.edu/AldonaSopata