Magister Kamil Długosz jest doktorantem Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nad swoją dysertacją na temat dwujęzyczności polsko-niemieckich dzieci pracuje w Zakładzie Badań nad Wielojęzycznością w Instytucie Lingwistyki Stosowanej pod opieką prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty. Ukończył Filologię Germańską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Fenomen code-switchingu u osób wielojęzycznych z perspektywy psycholingwistycznej oraz socjolingwistycznej”. Do jego zainteresowań badawczych należą także wpływy międzyjęzykowe, glottodydaktyka oraz psycholingwistyka.

http://amu.academia.edu/KamilDługosz